يكي از بناهاي زيباي منطقه جنوب درياچه اروميه ساختمان پلي تاريخي است كه بر روي رودخانه گادر ( Gadar ) بسته شده است و راه ارتباطي مهاباد ـ اروميه را در گذشته هموار كرده است . اين پل كه شاهراه ارتباطي خوبي بين دو شهر ذكر شده ، بوده است و عبور و مرور از روي آن انجام مي گرفت در نزديكي روستاي مميند و در دامنه كوهي به همين نام با ديد منظوري بسيار زيبا قرار گرفته است . اين پل داراي سردهانه قوسي شكل است و يادآور پل هاي دوره ساساني است ، پي اصلي آن از سنگ هاي گرانيتي محل تشكيل يافته و بقيه بدنه تا قسمت فوقاني آن از آجر چهارگوش اواخر دوره قاجار مي باشد